Terugbetalingsvoorwaarden

Iedere kinesitherapie-behandeling dient te worden voorgeschreven door een arts. Dit voorschrift moet de volgende gegevens bevatten:

  • naam van de patiënt
  • de diagnose (vastgesteld door de arts)
  • lokalisatie indien dit niet vervat zit in de diagnose
  • het aantal (door de arts) gevraagde behandelingen
  • identificatie gegevens (stempel) van de arts + erkenningsnummer & handtekening
  • datum

Over de frequentie en de aard van de behandeling kan de kinesitherapeut(e) zelf beslissen als hierover niets op het voorschrift vermeld staat.

Iedere behandeling moet worden aangevat binnen de 2 maanden die volgen na de datum van het voorschrift (of na de termijn die is opgegeven door de voorschrijver)

Opgelet

Vanaf 1/11/2015 kan de kinesitherapeut zelf oordelen of de behandeling al dan niet aan huis moet gebeuren en hoeft dit niet meer op het voorschrift te staan.

De categorieën


Voor de courante (= gewone) aandoeningen zijn slechts 18 behandelingen per jaar voor éénzelfde aandoening voorzien tegen het hoogste terugbetalingstarief. Vanaf de 19de zitting geldt er een lager terugbetalingstarief.

Heeft u in de loop van hetzelfde jaar (1 januari tot 31 december) nog kinesitherapie nodig voor een andere aandoening, dan kan de arts, in samenspraak met de kinesitherapeut(e), een aanvraag tot toestemming richten aan de adviserend geneesheer  van de mutualiteit.

Dit kan voor nog maximum 2 andere aandoeningen: dus een totaal van 54 zittingen per kalenderjaar tegen het hoogste terugbetalingstarief. Voor meer zittingen geldt het lager terugbetalingstarief.

Patiënten met een F-aandoening, acuut of chronisch, hebben recht op 60 behandelingen per jaar (= te rekenen vanaf de datum van de eerste zitting) aan het hoogste terugbetalingstarief.

Er kunnen maximum 60 zittingen bijkomen aan het hoogste terugbetalingstarief in geval van een nieuwe (of andere) aandoening uit de F-lijst.

Meer zittingen dan het voorziene maximum worden aan een lager terugbetalingstarief terugbetaald.

Het is de verantwoordelijkheid van de kinesitherapeut om te oordelen, op basis van de diagnose, of u onder een F-aandoening valt.

De kinesitherapeut(e) stelt de adviserend geneesheer hiervan op de hoogte aan de hand van een speciaal formulier (kennisgevingsformulier).

Patiënten met een E-aandoening hebben geen beperking van het aantal zittingen aan het hoogste terugbetalingstarief.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet aanvraag ingediend worden door de geneesheer-specialist, of door de huisarts adhv het specialistisch diagnostisch verslag van de voorgaande. E-goedkeuringen, daterend van na 1 september 2002, zijn maximaal 3 jaar geldig.

Perinatale kinesitherapie blijft sinds 1 mei 2002 in zijn totaliteit slechts 9 negen keer per zwangerschap attesteerbaar, behalve voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.

Omdat “zwangerschap-bevalling-herstel” geen pathologische situatie is, wordt perinatale kinesitherapie ook niet beschouwd als kinesitherapie voor een pathologische situatie.

Dit betekent dat:

  • men voor perinatale kinesitherapie nooit een aanvraag doet voor een nieuwe path. situatie.
  • men de eerste in het jaar voorkomende echte pathologische situatie volgend op perinatale kinesitherapie beschouwt als werkelijk de eerste van het jaar en men ook hiervoor geen aanvraag doet.

Een palliatieve thuispatiënt is een rechthebbende waaraan het palliatief forfait is toegekend (Koninklijk besluit 2 december 1999-artikel 2).

Om te weten of een patiënt als een “palliatieve patiënt” wordt beschouwd, kunt u zich best wenden tot de voorschrijvende geneesheer die meestal diegene is die de medische kennisgeving heeft ingediend. Als die werkwijze niet lukt, kan de verzekeringsinstelling u melden of de nomenclatuurcode (564211) al dan niet kan worden gebruikt bij die patiënt (deze informatie kan evenwel niet gegeven worden op basis van een gewoon telefonisch verzoek).

Een tweede zitting op dezelfde dag is alleen mogelijk bij de E-patiënten en is alleen verantwoord als ze onontbeerlijk is voor de gezondheidstoestand van de rechthebbende. De motivering van de noodzaak van die tweede zitting moet ter beschikking van de adviserende geneesheer worden gehouden en in het dossier van de rechthebbende worden vermeld. De adviserende geneesheer mag altijd tussenbeide komen en de vergoeding van de tweede zitting weigeren indien deze niet verantwoord is. Hij geeft de rechthebbende onmiddellijk kennis van zijn gemotiveerde beslissing, met een kopie, die geadresseerd is aan de kinesitherapeut; die beslissing gaat uiterlijk daags na de kennisgeving van zijn beslissing in.

Deze tweede zitting mag slechts worden aangerekend als zij minimum 3 uur na de vorige is uitgevoerd.

De specifieke verstrekkingen voor “palliatieve thuispatiënten” mogen enkel worden geattesteerd wanneer de patiënt thuis is. Hieruit volgt dat de behandeling van die patiënten buiten hun thuissituatie attesteerbaar en vergoedbaar blijft via de andere verstrekkingen van de nomenclatuur.

Niet-geconventioneerde kinesitherapeuten kunnen geen vrij honorarium vragen!

Tarieven

De tarieven voor kinesitherapie behandeling in de praktijk of aan huis kan je opvragen bij je ziekenfonds/mutualiteit.

De tarieven voor rusthuisbewoners met een ROB statuut kan je opvragen bij je mutualiteit. De kinesitherapie wordt er voorzien door een externe zelfstandige kinesitherapeut.

Voor rusthuisbewoners met een RVT statuut is de kinesitherapie forfaitair inbegrepen in de algemene dagprijs. De kinesitherapie wordt hier voorzien door een loontrekkend kinesitherapeut die verbonden is met het rusthuis.